การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้าง โครงสร้างหน่วยงาน
o2-1 ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง โครงสร้างการบริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
o2-2 ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ โครงสร้างการบริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
o3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

 

การประชาสัมพันธ์
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o6 Q&A Q&A

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o10 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน

 

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
o12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o13 E-Service E-Service

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o18 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฎิบัติหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฎิบัติหน้าที่
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือหาประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา รายงานการรับทรัพย์สินหรือหาประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o33 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o35 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน