ประวัติและความเป็นมา

 

ประวัติเทศบาลเมืองจันทนิมิต

เทศบาลเมืองจันทนิมิต เดิมเป็นสุขาภิบาลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๙๘ โดยครอบคลุมพื้นที่ของตำบลจันทนิมิตทั้งหมด ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้สุขาภิบาลจันทนิมิตเป็นสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำของสุขาภิบาลได้โดยประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่มที่ ๑๑๑ ตอนที่ ๕๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๗ และหลังจากนั้นสุขาภิบาล  จันทนิมิตได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตำบลจันทนิมิต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตาม พรบ.การเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ตามหลักการกระจายอำนาจการปกครองตนเองของท้องถิ่นซึ่งเป็นนโยบายของรัฐ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
เป็นเทศบาลเมืองจันทนิมิต

โดยที่เทศบาลตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เทศบาลตำบล      จันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เข้าเงื่อนไขหลักหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ สมควรให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองตามความประสงค์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลจันทนิมิต อำเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ให้เทศบาลตำบลที่ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองตามประกาศนี้ มีแนวเขตตามคำบรรยายเขตและแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้พ้นสภาพแห่งการเป็นเทศบาลตำบลนับแต่งวันที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองเป็นต้นไป บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และสิทธิเรียกร้องของเทศบาลตำบลให้โอนไปเป็นเทศบาลเมืองที่เปลี่ยนแปลงฐานะในขณะเดียวกันนั้นและบรรดาเทศบัญญัติที่ได้ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วคงให้ใช้บังคับต่อไป ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล      (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖
                            

                          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                                         ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓

บุญจง  วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 

ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
เป็นเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓