สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาลเมืองจันทนิมิต 

อำนาจหน้าที่ 

1. สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไป   ตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้

  1.1 ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

          1.1.1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานสารบรรณของเทศบาล

         - งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ 

           ประสานงาน การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

         - งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

         - งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

         - งานเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม

         - งานการเลือกตั้ง

         - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

         - งานพิธีการตามวาระต่างๆ

         - งานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใด

           ในเทศบาลเป็นการเฉพาะ

         - งานบริการข้อมูล สถิติ

         - งานแจ้งเวียนให้กองหรือฝ่ายต่างๆ ทราบ

         - งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          1.1.2 งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

         - งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ

         - งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก

         - งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

         - งานบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

         - งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

         - งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ

           และพนักงานจ้าง

         - งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

         - งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาหรือดูงาน

           การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา เป็นต้น

         - งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ

           เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

         - งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา

           และผู้ทำคุณประโยชน์

         - งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

         - งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          1.1.3 งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานสงเคราะห์ประชาชนทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

         - งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ และผู้ป่วยโรคเอดส์

         - งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

         - งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

         - งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ

         - งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท

         - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

         - งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ

         - งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          1.1.4 งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชน      

           ของตนเอง

         - งานจัดระเบียบชุมชน

         - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชุมชน

         - งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน

         - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการ    

           แก่ชุมชน

         - งานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนขององค์กร  

           ปกครองส่วนท้องถิ่น

         - งานส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่าย

           องค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 

         - งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา

           การอนามัยและสุขาภิบาล

         - งานส่งเสริมอาชีพและจัดสวัสดิการกลุ่มสตรี

         - งานกิจการหอพัก อาคารที่อยู่อาศัย โรงแรม บ้านเช่า อาคารชุด อพาร์ทเม้นท์

           ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          1.1.5 งานชุมชนเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานปรับปรุงชุมชนแออัด

         - งานให้บริการขั้นพื้นฐาน

         - งานประสานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการนำบริการเข้าสู่ชุมชน

         - งานวิเคราะห์วิจัยศึกษาปัญหาชุมชน

         - งานพัฒนาโครงสร้างองค์กรชุมชนเมือง

         -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          1.1.6 งานกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานรับจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล 

           กิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

         - งานรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน บุคคลธรรมดา

           ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล กิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

           บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

         - งานรับจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ

           คณะบุคคล กิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด

           และบริษัทมหาชนจำกัด

         - งานรับจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ

           คณะบุคคล กิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด

           และบริษัทมหาชนจำกัด

         - งานจัดทำทะเบียนคุมแฟ้มทะเบียนพาณิชย์ จัดทำรายงานสถิติการจดทะเบียน

           ประจำเดือน และรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

         - งานรับคำร้องขอตรวจดูเอกสาร คัดสำเนา และรับรองสำเนาเอกสาร

         - งานแก้ไขรายการทางทะเบียนพาณิชย์

         - งานออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          1.1.7 งานกิจการสภาเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและข้อบังคับการประชุมสภา

         - งานสารบรรณของสภา

         - งานเลขานุการสภา

         - งานจัดทำประกาศสภา 

         - งานเตรียมการประชุมสภาและจดบันทึกรายงานการประชุมสภา

         - งานตั้งกระทู้และข้อซักถามของสมาชิกสภา

         - งานทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา

         - งานบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา

         - งานการลาของฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  1.2 ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

          1.2.1 งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

         - งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          1.2.2 งานบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

          1.2.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

         - งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

         - งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง

           ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

           ธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น

         - งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวก

           ในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ

         - งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

         - งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

         - งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

         - งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          1.2.4 งานรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้า

           ที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

         - งานควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ

           ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

         - งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ

           ความสงบเรียบร้อยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         - งานติดต่อประสานงานหรือร่วมปฏิบัติงานและการให้ความสนับสนุน            

           การดำเนินการต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ

           ในการรักษาความสงบเรียบร้อย

         - งานวางแผนปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนผู้ค้าและชี้แจงประชาสัมพันธ์

         - ปฏิบัติงานมวลชนต่างๆ

         - ปฏิบัติงานด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                                       1.2.5 งานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานตรวจการณ์และจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษา

           ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

         - งานตรวจสอบและขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา

         - งานคดีและธุรการ

         - งานประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          1.2.6 งานควบคุมและตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบยานยนต์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานสำรวจและจัดทำจุดผ่อนผัน/จุดผ่อนปรนการจำหน่ายสินค้าในที่หรือ

           ทางสาธารณะ

         - งานสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

         - งานตรวจสอบควบคุมเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

         - งานจัดทำและกำหนดบริเวณที่จอดยานยนต์ในเขตเทศบาล

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          1.2.7 งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

              - งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง                                                  ที่เกี่ยวข้อง

                                            - งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

         - งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล

           และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

         - งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ

         - งานให้คำแนะนำด้านกฎหมายซึ่งเกิดจากระเบียบและวิธีปฏิบัติงานประจำเทศบาล

                                         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย