กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

อำนาจหน้าที่ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล             งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน    ของเทศบาล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตาม    และประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล     งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ      ให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ซึ่งแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้


          5.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

                       5.1.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ

         - งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้/รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต

         - งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี               

         - งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

         - งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

         - งานติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล

         - งานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.(e-plan)

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                       5.1.2 งานงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆทราบและดำเนินการ

         - งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

         - งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

         - งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)

         - งานบันทึกข้อมูลงบประมาณเข้าสู่ระบบ e-laas

         - งานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL)

         - งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          5.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

                   5.2.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานสารบรรณของกอง

         - งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ 

           ประสานงาน การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

         - งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

         - งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

         - งานเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม

         - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกอง

         - งานบริการข้อมูล สถิติ

         - งานแจ้งเวียนให้กองหรือฝ่ายต่างๆ ทราบ

         - งานเผยแพร่ข่าวสารของกอง

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                        5.2.2 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล

         - งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล

         - งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และวางแผนด้านประชาสัมพันธ์

         - งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

         - งานสารนิเทศ ผลิตสื่อ และสื่อสารมวลชน

         - งานให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   พ.ศ. 2540

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                           5.2.3 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         - งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

         - งานเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว

         - งานเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล

         - งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย