ขอบริการ E-Service

+ ขอรับบริการ

ประเภทการขอบริการ เรื่อง วันที่บันทึก วันที่ดำเนินการ เวลาเริ่ม เวลาสิ่นสุด สถานะ
ขอบริการซ่อมไฟฟ้า ทดสอบ 06/05/2024 รออนุมัติ
งานบริการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ข้อมูลผู้ประกอบพาณิชยกิจ ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต 03/04/2024 อนุมัติ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอถังขยะใหญ่ 21/02/2024 รออนุมัติ
ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกคลองขี้หนอน หมู่ 5 ช่วงซอยจันทนิมิต 1 ถึง ซอยช่างหิน ออกสู่แม่น้ำจันทบุรีแถวสะพานนิรมล 20/05/2023 รออนุมัติ
งานบริการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ทดสอบ 11/04/2023 รออนุมัติ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทดสอบ 22/03/2023 รออนุมัติ
ขอบริการซ่อมถนน ทดสอบ 20/03/2023 รออนุมัติ