ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ : 26/09/2023


ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 #ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองจันทนิมิต #เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ